De zieke werknemer in 2021

17 December 2020

Mr K.T.B. Salomons   salomons@salomonsbeelaerts.nl

Het is een bekend gegeven dat een werkgever tijdens ziekte van een werknemer gedurende twee jaar tenminste 70% van het loon moet doorbetalen. Toen de transitievergoeding werd ingevoerd besloten veel werknemers het dienstverband na twee jaar in stand te houden om deze betaling te vermijden. Ons hoogste rechtscollege maakte daar eind 2019 een eind aan door te bepalen dat een werkgever op verzoek van een werknemer moet meewerken aan een beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte. De hoogte van de vergoeding wordt gefixeerd op deze twee jaar. Sinds 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor deze transitievergoeding.

Gedurende deze twee jaar ontstaan er regelmatig geschillen en procedures over de vraag welke werkzaamheden een werknemer kan verrichten. Het advies van de bedrijfsarts is leidend. Wanneer een werknemer dit niet opvolgt dan moet een werkgever optreden door bijvoorbeeld te dreigen met een loonsanctie. Verandert de belastbaarheid dan is het zowel voor werkgever als werknemer van belang om een first opinion aan de bedrijfsarts te vragen.

Is werkgever of werknemer het niet eens met de bedrijfsarts dan kan een deskundigenoordeel aan UWV worden gevraagd. Maar ook UWV zal er rekening mee houden of de werkgever zich voldoende actief heeft opgesteld.

Er ontstaan echter ook problemen indien de verzekeringsarts van UWV een andere mening heeft dan de bedrijfsarts. Hierdoor kan UWV concluderen dat de re-integratie-inspanningen onvoldoende waren en de werkgever een loonsanctie opleggen. Tussen 2015 en 2017 was bij 12% van de loonsancties een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts de reden van de sanctie. Hier komt nu een eind aan. Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. De werknemer behoudt de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts.

Voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers zijn de loondoorbetalingsplicht en de re-integratieplicht bij langdurige ziekte een zware last. Het regeerakkoord uit 2017 bevatte daarom de afspraak om kleine werkgevers één jaar in plaats van twee jaar te verplichten tot loondoorbetaling. Daar is men op teruggekomen. Kleine werkgevers blijven wel 2 jaar loon doorbetalen, maar daar staan een MKB verzuim-ontzorgverzekering en een premiekorting tegenover. Volgens bedoeling kunnen deze werkgevers zich ingaande 1 januari 2021 betaalbaar verzekeren en steun ondervinden bij re-integratie.

Verder verandert waarschijnlijk per 1 april 2021 de loondoorbetalingsplicht voor werkende AOW’ers. Deze bedraagt nu 13 weken en in deze periode kan men de werknemer niet ontslaan. Dit wordt 6 weken.

In de loop van dit jaar is er veel advies gevraagd en gepubliceerd i.v.m. Corona. De privacy voorschriften in Nederland zijn streng. Als ik niet mag vragen aan een werknemer wat hij mankeert, hoe kan ik er dan voor zorgen dat hij zich laat testen en anderen op het werk niet besmet? Men mag een werknemer met verkoudheidssymptomen naar huis sturen. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt zelf testen niet goed. Men moet de GGD/ bedrijfsarts inschakelen. Temperatuur meten mag alleen onder strikte voorwaarden. De regels zijn niet statisch hetgeen het geheel complexer maakt.

Kortom: voor arbeidsrechtadvocaten blijft er werk aan de winkel.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mr K.T.B. Salomons salomons@salomonsbeelaerts.nl