Huisvestingsverordening Den Haag 2019 - Splitsingsverbod

12 Juli 2019

Jhr Mr N.J.M. Beelaerts van Blokland   beelaerts@salomonsbeelaerts.nl

Per 1 juli jl. is de nieuwe Huisvestingsverordening Den Haag 2019 in werking getreden.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Huisvestingsverordening betreft de invoering van  een uitgebreid verbod op bouwkundige splitsing (woningvorming). Onder woningvorming wordt verstaan het verbouwen van zelfstandige woonruimte tot twee of meer zelfstandige woonruimten.

Het verbod geldt voor donkergele en lichtgele gebieden, zoals aangegeven op de als bijlage III bij de Huisvestingsverordening horende kaart (zie ook de afbeelding hierboven). De wijken Rivierenbuurt (noord en zuid) en Duindorp worden in artikel 5:2 van de Huisvestingsverordening zelfs nog expliciet benoemd als verbodsgebied (de lichtgele gebieden). Slechts voor de oranje gebieden geldt dit verbod niet.

Zodra woningvorming wordt/is toegestaan, geldt voor het gehele grondgebied van de gemeenten Den Haag de kwaliteitseis dat de te vormen woning over woonoppervlakte van minimaal 40 m² dient te beschikken en over tenminste één volledige bouwlaag, dan wel over meerdere volledige bouwlagen.

Op grond van artikel 7:3 van de Huisvestingsverordening zouden B&W het hiervoor bedoelde verbod en/of de kwaliteitseis (deels) kunnen opheffen, door artikel 5:2 van de Huisvestingsverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing ervan gelet op het belang van de bestrijding van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het valt echter niet snel te verwachten dat B&W van deze mogelijkheid gebruik zal maken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Niels Beelaerts van Blokland: beelaerts@salomonsbeelaerts.nl.