Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

21 Mei 2019

Mr M.L. Wierstra 

Voor veel functies, stages en tegenwoordig zelfs vrijwilligerswerk wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. In de volksmond wordt dit ook wel een 'verklaring van goed gedrag’ genoemd. Uit de verklaring blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Wanneer de VOG wordt afgewezen heeft dat grote gevolgen: u kunt dan niet beginnen of verdergaan met uw (vrijwilligers)werk. Hoe wordt nu beoordeeld of u een VOG krijgt en wat kunt u doen als uw VOG wordt afgewezen?

Beoordeling

Als u een VOG aanvraagt wordt allereerst beoordeeld hoe ver wordt teruggekeken. In de meeste gevallen geldt een "terugkijktermijn" van vier jaar, maar hier zijn uitzonderingen op: bijvoorbeeld als u jonger bent dan 23 jaar (dan is de termijn korter), als u een functie gaat bekleden met hoge integriteitseisen (dan is de termijn langer) of als u in het verleden bent veroordeeld voor een zedendelict (dan is de termijn onbeperkt). Er wordt gekeken of er binnen de terugkijktermijn strafbare feiten op uw Justitiële Documentatie (uw 'strafblad’) voorkomen. Als die er zijn, wordt beoordeeld of deze feiten, als u ze opnieuw zou plegen, een risico vormen bij het werk dat u wilt gaan doen. Bijvoorbeeld: als u bent veroordeeld voor rijden onder invloed is dit relevant als u wilt gaan werken als taxichauffeur, maar niet als u wilt werken als kassière in een supermarkt. Als er geen relevante strafbare feiten zijn binnen de terugkijktermijn, wordt de VOG in principe afgegeven.

Als er (binnen de terugkijktermijn) wel relevante feiten op uw strafblad staan, wordt gekeken of het belang dat u heeft bij het verkrijgen van de VOG zwaarder moet wegen dan het belang van de samenleving bij bescherming. Bij die beoordeling wordt gekeken naar uw belangen, maar ook naar de volgende omstandigheden:

  • Hoe lang is het feit/zijn de feiten geleden?
  • Wat voor straf of straffen zijn er opgelegd?
  • Hoeveel feiten staan er in totaal op uw strafblad?

In sommige gevallen wordt ook gekeken naar de specifieke omstandigheden van het strafbare feit waarvoor u bent veroordeeld.

Op basis van al deze omstandigheden wordt beslist of u wel of geen VOG krijgt.

Afgewezen? Teken bezwaar aan!

Als de Minister voor Rechtsbescherming (Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justis) de VOG wil weigeren, krijgt u vaak eerst een 'voornemen tot weigering’. U kunt dan nog een brief ('zienswijze’) sturen waarin u uitlegt waarom u vindt dat u de VOG wel moet krijgen. Een van onze advocaten kan u hierbij helpen. Belt u direct als u deze brief krijgt, want hiervoor geldt vaak maar een korte termijn.

Als de VOG is afgewezen kunt u bezwaar maken. Hiervoor heeft u 6 weken de tijd. Ook hierbij kunnen onze advocaten u helpen. Heeft u zelf bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de uitkomst? Dan helpen wij u graag met het beroep bij de rechter. Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure brengen wij scherp naar voren waarom het feit waarvoor u bent veroordeeld, niet dusdanig is dat hiervoor een VOG moet worden geweigerd. Ook zullen wij de voor u gunstige omstandigheden expliciet benoemen en onderbouwen, zodat uw kant goed naar voren komt.

Als u, op basis van uw inkomen, hiervoor in aanmerking komt, kunnen wij u ook 'pro deo’ bijstaan tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage.

Heeft u vragen of is uw VOG geweigerd? Neem contact op met één van onze strafrechtadvocaten: wierstra@salomonsbeelaerts.nl