Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SALOMONS BEELAERTS ADVOCATEN

Artikel 1

Salomons Beelaerts Advocaten, verder te noemen: "Salomons Beelaerts”, is een maatschap van natuurlijke personen en/of besloten vennootschappen (praktijk-vennootschappen). Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van Salomons Beelaerts, alsmede van de (middellijk) bestuurders van die maten en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door of namens opdrachtgevers aan Salomons Beelaerts worden gegeven, en tevens op alle opdrachten die, in het kader van een opdracht zoals hiervoor bedoeld, door Salomons Beelaerts aan derden worden verstrekt.

Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 3

Alle opdrachten worden aangemerkt als aan Salomons Beelaerts verstrekte opdrachten, die onder haar verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404; 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

Artikel 4

Een opdracht aan Salomons Beelaerts wordt uitsluitend geacht te zijn aanvaard indien een van de advocaten dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd of blijk heeft gegeven van uitvoering van de opdracht.

Artikel 5

Verstrekte opdrachten worden door Salomons Beelaerts uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Salomons Beelaerts voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de uitvoering van de opdracht en vergoedt de kosten die Salomons Beelaerts in verband met dergelijke aanspraken in redelijkheid moet maken.

Artikel 6

De opdrachtgever stemt ermee in dat Salomons Beelaerts de opdracht laat uitvoeren door haar advocaten of zonodig door derden. Salomons Beelaerts zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en zal bij de keuze van deze derden (behoudens in geval van procureurs- of deurwaardersbijstand) zoveel als redelijkerwijs mogelijk is tevoren met de opdrachtgever overleg plegen. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Salomons Beelaerts is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden, daaronder begrepen opzet en bewuste roekeloosheid. Salomons Beelaerts is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7

Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium (tenzij anders overeengekomen maandelijks te declareren en berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd het met overeengekomen uurtarief) , vermeerderd met verschotten - waaronder eventuele kosten van derden en reiskosten - en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.

Salomons Beelaerts is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens de werkzaamheden worden aangevangen dan wel voortgezet.

Salomons Beelaerts is gerechtigd om een betaald voorschot aan te wenden voor openstaande declaraties aan de betreffende opdrachtgever, of deze nu openstaan voor werkzaamheden waarvoor het voorschot werd betaald, of voor werkzaamheden in een ander dossier van deze opdrachtgever.

De overeengekomen tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 8

Betaling van declaraties en voorschotten dient steeds te geschieden binnen de aangegeven termijn. Salomons Beelaerts is gerechtigd om, indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, de werkzaamheden op te schorten of te staken en de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 9

Indien bij de uitvoering van een opdracht zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Salomons Beelaerts leidt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die op grond van de door Salomons Beelaerts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden uitgekeerd.

Indien anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Salomons Beelaerts aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die op grond van de door Salomons Beelaerts afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering worden uitgekeerd. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Salomons Beelaerts aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde advocaten hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling toekomt.

Artikel 10

De door Salomons Beelaerts ten behoeve van een opdrachtgever aangelegde dossiers zullen na sluiting vijf jaar worden bewaard en daarna vernietigd.

Artikel 11

Salomons Beelaerts neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, die van toepassing is op iedere aan haar verstrekte opdracht. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Indien de interne klachtenregeling niet tot een oplossing van een geschil tussen Salomons Beelaerts en de opdrachtgever leidt, dan kan de opdrachtgever het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt.

Geschillen die zich niet lenen voor behandeling volgens de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage. Onverminderd het voorgaande, staat het Salomons Beelaerts steeds vrij om een geschil betreffende de incasso van openstaande declaraties voor te leggen aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

Artikel 12

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De strekking van de algemene voorwaarden blijft in een dergelijk geval zoveel mogelijk gehandhaafd.

Artikel 13

Op de rechtsverhouding tussen Salomons Beelaerts en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Toelichting op geschillenregeling

Wij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Salomons Beelaerts is hierbij aangesloten. www.degeschillencommissie.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Salomons Beelaerts advocaten heeft deze verzekering ondergebracht bij:

W.A. Hienfeld B.V. gevestigd te Amsterdam.

De advocaten van Salomons Beelaerts advocaten zijn geregistreerd bij de beroepsorganisatie "De Nederlandse Orde van Advocaten”.