Overheid

Salomons Beelaerts Advocaten beschikt over bijzondere expertise wanneer de overheid het juridische speelveld betreedt.

Zo adviseren en procederen wij op alle onderdelen van het omgevingsrecht en onteigeningsrecht. Wij treden op - zowel voor bedrijven en particulieren, als gemeenten - wanneer grond, gebouwen of bedrijven betrokken worden bij een onteigening, bij bestemmings-,  structuur- of bouwplannen, en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

Daarnaast bieden wij bijstand en advies bij het verkrijgen van vergoeding voor schade als gevolg van overheidshandelen, waaronder planschade te lijden als gevolg van de vaststelling van een bestemmingsplan.

Overheidsinstanties, zoals onder meer het Rijk, provincies, gemeenten en verschillende toezichthouders, kunnen door hun handelen schade veroorzaken. Er kan sprake zijn van onrechtmatig optreden door het ten onrechte weigeren of intrekken van een vergunning, het onterecht opleggen van hechtenis dan wel vernietigen van in beslag genomen goederen of het aanzeggen van een dwangsom. Schade kan ook het gevolg zijn van besluiten die op zichzelf rechtmatig zijn. Onder bepaalde omstandigheden is de overheid niettemin verplicht om de geleden schade te vergoeden. Wij kunnen zowel de overheid als particulieren of organisaties hierin bijstaan.

Wij hebben een bijzondere expertise op het vlak van planschade. Dit betreft financi├źle schade die u kunt lijden, nadat een planologische maatregel is doorgevoerd die van invloed is op uw onroerende zaak. Planschade kan bijvoorbeeld bestaan uit een waardevermindering van uw onroerend goed of uit een daling van de omzet van uw bedrijf. Ook kan planschade onder meer bestaan uit: vermindering van het vrije uitzicht, aantasting van de privacy, verminderde bereikbaarheid, parkeerhinder, stank- of geluidsoverlast.

Ook begeleiden en adviseren wij u op het ingewikkelde terrein van uitkeringen, zowel in geval van (dreigende) werkloosheid als arbeidsongeschiktheid. Denk daarbij aan geschillen over toekenning, weigering, verlaging of intrekking van een uitkering.

Laat het UWV u het loon aan uw arbeidsongeschikte werknemer doorbetalen, omdat u niet zou voldoen aan uw reïntegratieverplichtingen? Wij kunnen hiertegen bezwaar maken en tevens het bekorten van de loonsanctie voor u aanvragen.

Wij treden ook op in de verschillende bezwaar- en beroepsprocedures.

Onze advocaten

Mr K.T.B. Salomons
Jhr Mr N.J.M. Beelaerts van Blokland

Jhr Mr N.J.M. Beelaerts van Blokland
070 351 21 24
Mr K.T.B. Salomons
070 351 21 24